1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебрца

Географски карактеристики на општина Дебрца

Дебрца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со глав... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебрца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

13/07/2016,
2016-07-13-08-17-14 Predmet: INFORMACIJA DO ZDRU@ENIETO NA P^ELARI       Soglasno Zakonot za za{tita  na naselenieto od zarazni bolesti ( Sl. vesnik na RM 66/2004, 139/2008 i 99/2009,  149/2014  i 150/2015), a vrz osnova na odlukata na Sovetot na Op{tina Debrca za sproveduvawe na preventivna sistematska dezinsekcija na teritorijata na op{tina Debrca   kako op{ta protivepidemiska merka JZU Centar za javno zdravje Ohrid go izdava slednoto  soop{tenie: Se izvestuvaat...
13/07/2016,
2016-07-13-07-53-51Во завршна фаза е рекострукцијата на фудбалското игралиште во село Белчишта каде Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајкоски изврши увид на градежните активности околу Реконструкцијата и санацијата на фудбалското игралиште за голем фудбал, во овој момент изведена е дренажа по должина на фудбалското игралиште  за одводнување,изградени се кабини за резервните играчи,извршено е дооградување на игралиштето со заштитна жичана мрежа,Во моментов во завршна фаза е реконструкцијата  на...