1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

24/07/2014,
2014-07-24-09-41-50 Градоначалникот Игор Трајкоски во посета на училиштето во село Требеништа каде  се поставуваат енергетски-ефикасни прозорци и врати. Според проектот ,,Енергетска-ефикасна општина,, предвидени се повеќе активности меѓу кои  и набавка и поставување  на прозорци и врати. Договорот за овој проект е склучен помеѓу општина Дебарца и  Здружение на граѓани Проактива. Исто така од буџетот на општина Дебарца издвоени се средства за поставување на ламинантни подови и фасада на училишната...
11/07/2014,
2014-07-11-11-23-48Денес градоначалникот Трајкоски на лице место каде беа каптирани два извори со кои ќе се зголеми количината на вода со која се снабдува населението.Со оваа инвестиција се задоволуваат потребите од вода на жителите во с.Ботун, но се растеретува и регионалниот водовод од Караорман кој ги снабдува со вода селата: Белчишта, Лешани, Ново Село, Средорече и Ботун каде што често во летниот период има недостатоци на вода за пиење. Меѓу другото се врши реконстукција и на водоводната мрежа во с.Ботун која е...
03/07/2014,
2014-07-03-14-13-15Општина Дебарца  деновиве започна со асвалтирање во 6 населни места,с.Оровник,с.Горенци,с.Требеништа,с.Ботун,с.Ново Село,с.Белчишта со овие градежни зафати се подобрува патната инфраструктура во општина Дебарца  сретства  се издвоени од буџетот на општина Дебарца  со овие активности ќе бидат изградени околу 3.500 м2 улици.Денес  обиколка при изведување на градежните зафати изврши Градоначалникот на Општина дебарца Игор Трајкоски и увиде како тече текот на асвалтирањето.Фирма изведувач на градежните...