1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

04/02/2016,
2016-02-04-14-05-48Поради изведување на градежни активности во врска со изградбата на регионалниот колектор за одведување на отпадни води за с.Мешеишта, с. Климештани, с.Требеништа, с.Волино и с.Горенци, патниот правец Мешеишта – Волино, на ден 05.02.2016 год.  од 08:00 до 12:00 часот ќе биде прекинат за...
28/01/2016,
2016-01-28-12-41-15         По налог на Општина Дебрца, Јавното комунално претпријатие “Дебрца”, деновиве го заврши прочистувањето на локалниот патен правец правец Белчишта – Ново Село, а при крај е прочистувањето на патниот правец Мешеишта - Волино. На овие патни правци се изврши машинско и рачно отсранување на бујната вегетацијата – капини, ниско стеблески и високо стеблести растенија. Бујната вегетација им пречеше на возачите и минувачите и ја намалуваше прегледноста на патиштата. Со чистењето безбедноста на...
22/01/2016,
250-ot Денес без презентирани новите 250 индивидуални канти за отпад кои Општина Дебрца ги обезбеди во соработка со Бирото за регионален развој. На официјалното претставување на кантите присуствуваа Градоначаникот на Општина Дебрца Игор Трајкоски и директорот на Јавното претпријатие за комунална дејност “Дебрца”. Кантите се со капацитет од 120 литри изработени од пластика согласно стандардите МКС EN 840-1:2009, МКС EN 840-5:2009 и МКС EN 840-6+А1:2009. Вкупната вредност на набавката изнесува 375.000,0...