1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

20/07/2015,
2015-07-20-12-47-18          Se izvestuvaat gra|anite koi odgleduvaat p~eli na podra~jeto na ope  se sprovede avionska  adultna  dezinsekcija protiv komarci   . Avionska  adultna  dezinsekcija  }e se izvr{i vo utrinskite ~asovi, vo period od 5 do 8 ~asot,  Na teritorijata na ope se sprovede dezinsekcija vo atarite na selata Me{ei{ta, Volino  i Trebeni{ta po te~enieto na rekata  Sateska , kako     i  vo zona na selata Bel~i{ta i Velmej po te~enieto na Golema reka.  Se molat p~elarite i p~elarskite zadrugi da gi...
16/07/2015,
s       Завршија градежните зафати за   изградбата  на потпорен sид за санација на свлечиште на дел од локалниот пат до манастирот Св.Неделa  во с.Оровник -Дебрца .Изградбата беше изведена со цел да се изврши стабилизација на теренот на кој е појавено лизгање на земјиштето  и кое претставува опасност за понатамошно продолжување на лизгање и доведување во опасност од рушење  на објектите кои се во непосредна близина. Sидот е со висина од 4.5 м каде 0.5 е вкопан во земјата.За да се заштити...
09/07/2015,
2015-07-09-13-00-14  Предмет: ИНФОРМАЦИЈА ДО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРИ во врска со предстојната превентивна систематска дезинсекција за уништување на комарците на подрачјето на општина Дебрца     Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл.весник на РМ 66/2004, 139/2008, 99/2009 и 149/2014), а врз основа на одлуката на Советот на општина Дебрца за спроведување на превентивната систематска дезинсекција на територијата на општина Дебрца како општа противепидемска мерка ЈЗУ Центар за јавно здравје...