1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

15/05/2015,
2015-05-15-15-47-10  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Општина Дебрца    Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14 и 44/15), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 39 од Статутот на Општина Дебрца, Градоначалникот на Општина Дебрца го дава следното: С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Архитектонско - урбанистички проект за формирање на градежна парцела 1 на дел од...
11/05/2015,
2015-05-11-13-19-42Општина Дебрца започна со градежни активности на терен тампонирање на улица во село Мешеишта во должина од 400 метри со 4 метри ширина, која беше оштетена и непристапна за движење на жителите од с.Мешеишта.Со тампонирањето улицата е повторно ставена во функција а воедно  подобрена е  патната...
06/05/2015,
2015-05-06-09-13-46    Согласно годишната програма за изградба и одржување на патиштата,  општина Дебрца започна со тековно одржување, чистење и тампонирање на полски патишта.Првично деновиве се пристапи кон расчистување и тампонирање на полскиот пат во с.Мешеишта кај местото викано ,,Редеш” каде од обилните врнежи беше направена штета со што беше оневозможен пристапот до обработливите земјоделски површини.  Oд страна на ЈКП ,,Дебрца”, оштетениот полски пат беше пополнет со цврст материјал-шлунак ,тампониран и...