1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

27/03/2015,
2015-03-27-14-59-05Здружението на граѓани ПРОАКТИВА од Скопје во соработка со Општина Дебарца денес одржаа дебата на тема енергетска ефикасност имено на дебатата беше презентирана програмата за енергетска ефикасност на општина Дебрца 2014 -2016 година,презентиран беше проектот за енергетска ефикасност кој е спроведен во соработка со Здружението на граѓани Проактива .На состанокот присутни беа преставници на Основното образование преставници на фотоволтаични централи кои истакнаа дека општина Дебрца има најповолни...
13/03/2015,
2015-03-13-11-48-07Денес во просториите на општина Дебрца присуствуваа учениците од ОУ,,Св.Климент Охридски,, заедно со своите наставнички на средба со градоначалникот Игор Трајкоски каде што се запознаа со надлежностите, поставеноста и начинот на работа на Градоначалникот и Локалната самоуправа. Во интерактивност децата имаа можност преку прашања да се информираат за она што нив ги интересира во однос на функционирањето на општината и знаменитостите кои ги нуди. Учениците се интересираа на кој начин стана...
12/03/2015,
oj-2-2015 Врз основа на член 42-а став 4 и член 51 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “ Службен весник на РМ број 08/05, 150/07,35/11,166/12,137/13,188/13 и 27/14), Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на општина Дебрца  објавува :   О Б Ј А В А  Брoj2 / 2015 На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- деловен простор по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  (прв пат)     1.    ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ   Предмет на...