1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебрца

Географски карактеристики на општина Дебрца

Дебрца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со глав... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебрца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

05/05/2016,
2016-05-05-08-45-19Согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и електрична и електронска отпадна опрема Градоначалникот на Општината Дебрца потпиша Меморандум за разбирање и Договор за меѓусебна соработка помеѓу Општината Дебрца и лиценцираниот овластен собирач на отпадна електронска електрична опрема фирмата ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје. Од страна на овластениот собирач на овој вид на отпад е обезбеден соодветен еко магацин за собирање и складирање на електронска и електрична отпадна опрема, како и...
05/05/2016,
2016-05-05-07-23-48Се повикува населението од Општина Дебрца, на кои ниските температури кои ја зафатија Општината  во периодот од 25.04.2016 до 27.04.2016 година им имаат нанесено материјална штета на нивните имоти и земјоделски насади, истата да ја пријават во просториите на Општина Дебрца. Пријавувањето на штетите може да се изврши секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, од денес 5-ти мај (четврток), заклучно со 11-ти мај (среда) во архивата на Општина Дебрца. Лице за контакт од Општина Дебрца за пријавување...
04/05/2016,
2016-05-04-08-27-03Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајкоски беше во посета на градежните активности кои се одвиваат на терен околу изградбата на Регионалениот колектор за одведување на отпадни води за селата Мешеишта, Волино, Требеништа, Горенци и Климештани, кој е пред самиот крај. Согласно проектната документација, целосно е трасиран цевководот во должина од 8,5 км изведен од полиетиленски цевки со пречникод ф-400мм и ф-300мм, изградени се 200 бетонски шахти, а моментално се работи на враќање на теренот во...